ประแจปอนด์ You bar Torque Wrench JMH273000E

ประแจปอนด์เปลี่ยนหัว Interchangeable Torque Wrench

JMH273000  27x36 Range 600-3000 Nm./ 400-2000 ft.lbs. ด้ามต่อพิเศษ

Features:

*All-steel construction.

*Head holders: 27x36mm,accommodate variety of standard heads.

*Select Insert head 3/4" or 1"

*+/-3% accuracy in clockwise direction exceeds international specifications.

*Unique, stay-in-place,Lock Ring makes adjustments easier and secures selected torque from accidental change.

*Metric scale with fine increments and reference English scales are easy to read and set.

*The identity code marked on each wrench makes it possible to keep accurate records.

*Each wrench comes with the Calibration Certificate 

Technical Specification-Metric Scale 

Visitors: 203,563